Privacy Statement

Omdat u zo belangrijk voor ons bent, hechten wij ook zoveel waarde aan de gegevens die u ons doorgeeft in het kader van onze zakelijke relatie, of het nu gaat om een bezoek aan onze website, klant bij ons wilt worden of regelmatig orders bij ons plaatst. Omdat transparantie hoog bij ons in het vaandel staat, hebben wij hieronder beschreven wat dit concreet voor u betekent: welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan en hoe wij deze beveiligen.

1. Uitgangspunten, verantwoordelijke & doeleinden.

Wij leven alle principes van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) -ook bekend als de "General Data Protection Regulation" of GDPR- na. Dat houdt onder meer in dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de hierna opgenomen doeleinden. Ook zorgen we voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is My Collections BV, (handelend onder de naam My Collections), gevestigd te 2271EE, Voorburg, KvK 56527497 (hierna: MC).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

 • Om u onze producten en diensten te kunnen leveren en voor de afhandeling van uw bestellingen, vragen en eventuele klachten, met inbegrip van beoordeling van zakelijke kredietwaardigheid en preventie van fraude;
 • Voor het goed beheren van onze website zoals ten behoeve van het beheer van de technische administratie ervan en van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website en om de inhoud van onze website aan te passen aan uw voorkeuren;
 • Voor direct marketingdoeleinden, zoals het tonen van gepersonaliseerde reclame en voor werving;

2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe lang bewaren wij die?

1. Gegevens die u ons zelf meedeelt
Door het aanmaken van een account of het opvragen van een catalogus of nieuwsbrief of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen verstrekt u ons zelf een aantal persoonsgegevens. Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling/vraag, andere helpen ons om u beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op uw behoeften. Welke gegevens u ons noodzakelijk moet mededelen, geven wij aan op de formulieren door het symbool.

Gegevens die wij verwerken delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling (zoals bijvoorbeeld uw naam en adres voor het sturen van pakketten, mailings of nieuwsbrieven, aan de bank of Ideal voor het verwerken van uw betaling of aan de leverancier die onze pakketten bij u bezorgt).

2. Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden:

 • Uw (unieke) klantnummer;
 • Uw klanthistorie (een overzicht van uw bestellingen, leveringen en betalingen);
 • Uw contacten met onze klantenservice.

Op onze website maken wij geen gebruik van Cookies. Wij verwerken enkel uw IP-adres op het moment dat u een bestelling plaatst op onze website.

 • Uw IP-adres: dit wordt automatisch aan uw computer toegewezen door uw eigen Internet Service Provider voor toegang tot internet. Wij gebruiken uw IP-adres om na te gaan vanaf welk apparaat u contact met onze website neemt of een bestelling geplaatst wordt. Hiermee kunnen wij eventuele fraude bestrijden bijvoorbeeld bij ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden.

Gegevens die door externe partners worden meegedeeld
Voor werving van nieuwe klanten en het up-to-date houden van alle adresgegevens maken wij gebruik van externe partners.

Momenteel zijn onze externe partners:

 • 3BM IT Solutions
 • Hoobis
 • Offshore Callcenter Group
 • MT Cagri

Deze partners treden voor ons op als verwerker voor de updates en als verantwoordelijke voor de aanlevering van gegevens van nieuwe klanten. Voor meer info over hun eigen privacyverklaring als verantwoordelijke, kunt u op de link in hun naam hierboven klikken.

Bewaartermijn.
Wij bewaren die gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Regelmatig gaan wij na welke gegevens daarvoor nog bewaard moeten worden. Na afloop van de bewaartermijn maken we uw gegevens anoniem (gegevens worden bewaard in een vorm waarbij u niet meer identificeerbaar bent) om statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

Uitschrijven uit commerciële communicatie.
Op elk gewenst ogenblik kunt u zich uitschrijven om onze commerciële communicatie niet langer meer te ontvangen, zowel via de post of via elektronische weg.

3. Gebruik van gegevens

Beperkt intern gebruik van gegevens
Onze interne procedures waarborgen dat alleen die medewerkers van uw persoonsgegevens kunnen kennisnemen die deze nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens
Een deel van uw gegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden, voor direct marketing acties; en/of verrijkingsdoeleinden; en/of validatiedoeleinden; en/of het actueel houden van bestanden en/of marktanalyse. We kunnen deze data filteren op leeftijd of geslacht. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

4. Rechtmatigheid van de verwerking van gegevens

Uw gegevens verwerken wij primair ter uitvoering van de tussen ons gesloten overeenkomst indien u ons contacteert voor nadere informatie of bij het plaatsen van een bestelling.

Waar wettelijk nodig, dient u ons expliciet toestemming te geven dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de daar aangegeven doeleinden.

Tenslotte verzamelen wij ook gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, het werven van nieuwe klanten. Uw gegevens verlaten nooit het grondgebied van de Europese Unie zonder dat er adequate maatregelen getroffen worden om er voor te zorgen dat dit veilig gebeurt en in overeenstemming met de regels vastgelegd in de AVG.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij bewaren gegevens slechts voor een periode die nodig is om u als klant van dient te zijn, tenzij de wet ons een langere termijn voorschrijft.

6. Uw rechten

Hieronder vermelden we al uw rechten. Om van één van deze rechten gebruik te maken, stuurt u ons een e- mail (via info@mycollections.nl) U kunt dat ook per brief doen – richt die aan My Collections BV, Oosteinde 137, 2271EE Voorburg. Om er zeker van te zijn dat uw gegevens alleen bij uzelf terechtkomen, vergen wij identificatie bij een dergelijk verzoek.

1. Recht op toegang en verbetering
U heeft op elk moment zelf recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Inzage in uw gegevens kunt u rechtstreeks bij ons opvragen, bij voorkeur via info@mycollections.nl.

2. Recht op verbetering & aanvulling
Zijn gegevens onjuist of onvolledig, meldt het ons, bij voorkeur via info@mycollections.nl.

3. Recht op gegevenswissing (inclusief recht op beperking of van verzet)
Wenst u dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden (wissing), dan willigen wij dat steeds in, op voorwaarde dat wij niet verplicht zijn omwille van wettelijke redenen om deze nog gedurende een bepaalde termijn te bewaren.

Uw toestemming om (via post of e-mail) commerciële berichten te ontvangen, kunt u uiteraard op elk willekeurig moment weer intrekken, bij elektronische communicatie via onze unsubscribe-link of via een mail aan info@mycollections.nl, bij communicatie via post via een mail aan info@mycollections.nl., een telefoontje of een brief.

4. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Mochten wij daartoe in de toekomst overgaan en voor zover daaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, kunt u zich daartegen verzetten via eenvoudig bericht via info@mycollections.nl.

Een vraag stellen of klacht indienen
Heeft u vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring of bent u van mening dat wij uw rechten onvoldoende waarborgen, dan kunt u ons dat steeds laten weten, ook gewoon via e-mail (info@mycollections.nl). Uw klacht of vraag wordt snel behandeld en u ontvangt altijd bericht van ons.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Omdat de vertrouwelijkheid van uw gegevens ons nauw aan het hart ligt, gebruiken wij gepaste interne en externe veiligheidsmaatregelen om elk niet-toegestaan gebruik te voorkomen. Hiertoe behoren ook procedures bij zogenaamde datalekken.

Postadres:
Oosteinde 137, 2271EE Voorburg

Klantenservice:
info@mycollections.nl
Keurmerk Sandd Bpost ING