Collectie stopzetten? 100% GRATIS via onze klantenservice

Bent u toch niet tevreden met uw verzameling, of wilt u uw collectie tijdelijk beëindigen? Gebruik dan géén betaalde dienst om uw opzegging per post te laten opsturen naar ons. Onze klantenservice zit altijd voor u klaar, en opzeggingen per e-mail zullen altijd binnen 24 uur verwerkt worden. U ontvangt tevens per e-mail bevestiging van uw opzegging. Op dit moment promoten diverse websites, dat zij uw opzegging kunnen afhandelen voor bedragen tussen de 5 en 15 euro. Dit is niet nodig en dit kan gemakkelijk 100% GRATIS via onze eigen klantenservice.

Stuur een e-mail naar onze klantenservice met daarin uw klantnummer/factuurnummer en de datum per wanneer u uw verzameling wilt beëindigen. Binnen 24 uur verwerken wij uw opzegging.

Algemene Voorwaarden

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Duur
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen
Bijzondere algemene voorwaarden van My Collections BV

De overeenkomst die u met ons bent aangegaan, is van onbepaalde duur. U kunt op elk ogenblik deze overeenkomst schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch opzeggen, waarbij een opzegtermijn van één dag geldt. Dit betekent dat u de overeenkomst nog kan opzeggen voor 23:59 op de dag voorafgaand aan de verzending van het nieuwe pakket.

Artikel 1    Identiteit van de verkoper

Wij zijn My Collections BV, Oosteinde 137 te 2271 EE Voorburg (Nederland).
E-mailadres: info@mycollections.nl
KvK-nummer: 56527497
BTW-identificatienummer: NL.8521.70.464.B01
Bankrekeningnummer: NL381NGB0004564641

Artikel 2 - Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website of via telemarketing geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online of via telemarketing bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via bankoverschrijving
 4. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. Om een product via onze website aan te kopen, vul je de gevraagde gegevens in die we nodig hebben om je bestelling te verwerken, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Bij een telefoongesprek voor een kennismakingszending herhaalt de telefoniste je gegevens en de inhoud van de kennismakingszending en vraagt je om bevestiging van je akkoord. Na je akkoord is je aanvraag definitief.  

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar ons postadres, Oosteinde 137, 2271 EE te Voorburg. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Artikel 5 - De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 - Betaling

Wij kunnen enkel betaling via bankoverschrijving aanvaarden, zowel voor bestellingen via de website als via telemarketing.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op je leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren je over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
 3. Wij sturen je zendingen via BPost of een andere door ons gekozen vervoerder. De verzendkosten bedragen Euro 6,95 per zending.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je kunt daarvoor gebruiken maken van het retourformulier in deze voorwaarden. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@mycollections.nl

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door je werden ontvangen.

Artikel 9 - Duur

 1. Je kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 2. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij je stilzwijgen de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 3. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen ons een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 4. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop je je kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop je kennis geeft van dit verzet. Je kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Artikel 10 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@mycollections.nl.  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

BIJZONDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

In aanvulling op bovenstaande algemene voorwaarden, gelden eveneens de hiernavolgende bijzondere algemene voorwaarden die op alle transacties met MY COLLECTIONS BV van toepassing zijn:

A. Kennismakingspakketten

 1. Wij bieden reeksen/series aan betreffende verschillende onderwerpen. Je kunt daar eenvoudig mee kennismaken via een kennismakingszending.
 2. Het kennismakingsaanbod is alleen voorbehouden als je de afgelopen twee jaar geen lidmaatschap bij My Collections BV bent aangegaan.
 3. Het kennismakingsaanbod wordt zowel via de website als via telemarketing aangeboden. Telemarketing vindt alleen plaats als je ons eerder te kennen hebt gegeven in één of meer reeksen geïnteresseerd te zijn of als je ons via een ander bedrijf toestemming hebt gegeven om voor een aanbod benaderd te worden.
 4. Met het behouden van het kennismakingspakket sluit je een overeenkomst van onbepaalde duur (“het lidmaatschap”) met ons en profiteer je van de vele voordelen die wij bieden.
 5. Behoudens de regelmatige afnameverplichting tijdens de looptijd van de overeenkomst is lidmaatschap kosteloos.
 6. Het lidmaatschap kun je steeds -ook na ontvangst van elke nieuwe zending- opzeggen door middel van een eenvoudig schriftelijke mededeling (per brief of via e-mail). Je ontvangt van ons een bevestiging van je opzegging en zult daarna geen zendingen meer van ons ontvangen.
 7. Na toezending van elk nieuw pakket beschik je over een zichttermijn van 14 dagen, waarbinnen je het pakket aan ons kunt terugsturen. In geval van retour zonder opzeggingsbericht blijft het lidmaatschap bestaan tot je dit opzegt. Retourneren van zendingen na deze termijn van 14 dagen is niet mogelijk; er zal dan geen terugbetaling of restitutie plaatsvinden.
 8. Zonder andere actie van jouw zijde, bevestig je ons na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen op het eerste toegezonden kennismakingspakket dat je het lidmaatschap onder de hierboven beschreven voorwaarden onherroepelijk aanvaardt.

B. Betalingsvoorwaarden

 1. Als je een factuur niet betaalt tegen de overeengekomen datum leidt dit tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure, met de daaraan hierna weergegeven verbonden kosten.
 2. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal je per verstuurde interne rappel door ons een forfaitaire administratieve kost in rekening gebracht worden. Bij de eerste rappel is dat € 9,75, bij de tweede rappel € 19,75 en bij de derde rappel € 29,75.
 3. Als wij -bij verder uitblijven van betaling- verplicht zijn om de vordering over te maken aan een extern invorderingsbureau wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebedrag uit hoofde van niet-betaling, Dit forfaitair bedrag bestaat uit:
  1. Een vergoeding voor inningskosten van de verschuldigde bedragen, forfaitair begroot op € 35,=
  2. Een forfaitair schadebedrag, berekend door de uitstaande vordering met 20% te verhogen (met een minimum van € 10,=)
  3. Verwijlsintrest à rato van 12 % op jaarbasis, berekend op het bedrag van de factuur ingaand op de datum van de vervaldag van de eerste factuur.
  4. Als wij onze verplichtingen jegens jou niet tijdig nakomen, heb je recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven.

C. Rechtsbevoegdheid:

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om alle geschillen tussen ons te beslechten.

D. Gratis geschenken

 1. Wij bieden je een gratis geschenk aan als trouwe klant, bij afname van meerdere opeenvolgende zendingen, of in elk geval bij afname van een volledige collectie. Op welk cadeau je recht hebt, is afhankelijk van de collectie waarvoor je spaart en wordt hieronder uitgelegd.
 2. Bedelarmband Collectie: samen met toezending van de 2de bedel van de Zilveren Bedelcollectie ontvang je een echt zilveren armband, zonder dat dit geschenk jou op dat ogenblik in rekening wordt gebracht. De prijs van deze armband bedraagt € 64,95. Deze armband is gratis als je de volledige Bedelcollectie (bestaande uit 12 bedels) hebt toegestuurd gekregen en betaald. Als je echter je lidmaatschap opzegt op enig ogenblik na afname van de 2e bedel en vóór afname van de 12e bedel of als je rekening betalingsachterstand vertoont, brengen wij je alsnog €64,95 voor deze armband in rekening.
 3. DVD Collecties & Overige Collecties : bij de DVD Collecties en alle overige collecties ontvang je een luxe cadeau naar keuze als je 12 zendingen afneemt. De keuze voor dit cadeau deel je ons mee na ontvangst van de kennismakingszending. Je ontvangt het gekozen cadeau samen met de 12e zending van de collectie. Je kunt hierbij kiezen uit een DVD-Speler, Smartwatch of Tablet conform de specificaties die je worden bezorgd bij de kennismakingszending.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van het aanbod aan cadeaus te wijzigen, maar zullen je daarvan schriftelijk op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat je steeds een gelijkwaardig cadeau ontvangt.
 5. Als bepaalde cadeaus onverhoopt niet (meer) geleverd kunnen worden, zullen wij je daarover schriftelijk informeren en een keuze laten maken uit één of meer gelijkwaardige cadeaus.

E. Aansprakelijkheid

Voor schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik van onze producten zijn wij niet aansprakelijk. Dit wordt derhalve niet vergoed.

F. Persoonsregistratie

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Je vindt informatie over de doelstelling, je rechten als geregistreerde en andere relevante bepalingen in onze privacyverklaring. Deze kun je raadplegen door [hier] te klikken.

G. Adreswijziging

Voor een verantwoord klantenbeheer ben je verplicht om ons tijdig van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang wij je verhuisbericht niet hebben ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijf je verantwoordelijk voor de op dit adres bestelde en/of geleverde goederen. Je adreswijziging kun je ons eenvoudig doorgeven per e-mail (info@mycollections.nl) of post.

Postadres:
Oosteinde 137, 2271EE Voorburg

Klantenservice:
info@mycollections.nl
Keurmerk Sandd Bpost ING